Generelle nyheter 1

Forklaring til endret lovtekst.

En lovbestemmelse om at blanke stemmer er avgitte stemmer er viktig i et organisasjonsdemokrati. En klubb bør derfor aktivt ta stilling til dette, noe som er innarbeidet i forslag til endringer av NPKs lover.

På RS er det frister for forslag og spesielt ved valg vil dette være viktig. Lovtekst må ha et langsiktig perspektiv slik at dette regulerer og avgjør en sak kanskje en gang i framtida. Selv om alle har mulighet til å fremme forslag,

så er det ikke alltid det blir gjort. Valgkomiteen blir da alene om å fremme sitt forslag og innstilling.

I en gitt situasjon der valgkomiteens forslag i praksis ikke har støtte på RS, vil en lovbestemmelse fort være avgjørende. Hvis et flertall av de stemmeberettigede avgir blank stemme slik forslaget til lovendring fra styret i NPK er utformet,

så blir vedkommende ikke valgt fordi antall stemmer på personen er 50 % eller mindre. Da har flertallet synliggjort på demokratisk måte at personen ikke er ønsket i det aktuelle vervet. Det samme kan skje hvis noen med forslagsrett har fremmet en kandidat innen fristen og valgkomiteen støtter dette uten at det ikke er foreslått noen annen.

I en slik situasjon vil kandidaten vanligvis trekke seg. Da kan det slik ny lovtekst er formulert, fremmes en helt ny kandidat som er ønsket av RS og som eventuelt er villig til å bli valgt. Oftest blir det da innkalt til ekstraordinært RS for å gjennomføre valget.

Hvis derimot blanke stemmer ikke skal telle med, så vil klubben risikere at et lite mindretall stemmer på personen som dermed blir valgt. Det er åpenbart at dette da vil skape konflikt og indre uro når en person blir valgt av et mindretall på RS mens flertallet har stemt blankt for å synliggjøre at vedkommende ikke har flertallets tillit.

NPK har sin fulle rett til å vedta det som styret har fremmet selv om dette avviker fra FKFs lovmal. Lovteksten er strengere enn lovmalen og strengere lovtekst enn lovmal kan hver klubb og forbund vedta. Slik har det vært i mange år.

Styret

Norsk Pointerklub gjennomfører i år et lotteri med mange flotte premier som trekkes under festmiddagen 7. september 2019 i forbindelse med NM Høyfjell.

Liste over premievinnerne vil bli publisert på pointer.no og på Facebook.  Oversikt over premier finner du her 

Under RS 2019 (11. og 12. mai) fikk hver distriktskontakt utdelt flere loddbøker til sitt distrikt.  Ta kontakt med din DR dersom du ønsker å kjøpe lodd. DR'ene vil også ta med loddbøkene til pointertreffene. Pris: Kr 50,- pr lodd. Kontant betaling eller via Vipps. 

Det er noen få loddbøker igjen som ikke er delt ut.  Ta kontakt med sekretær Karianne Kayser på e-post medlemsservice@pointer.no dersom du ønsker å få tilsendt en loddbok (10 lodd pr bok).

npks nye70

Side 1 av 67