Norsk Pointerklub

 

Verv

Navn

  1. Telefon          

E-post

Adresse

 

Sekretær/medlemsservice/kasserer

Ann-Karin Lindberg

90530848

alindber@online.no

Bjerkehagevn. 18, 1405 Langhus

Styreleder

Geir Roger Hagenes

91856970

leder@pointer.no

Brattbakken 87, 9019 Tromsø

Nestleder

Per Dahle

94839950

pe-dahle@online.no

dr-ostfold@pointer.no

Tiurveien 1, 1640 Råde

Styremedlemmer

Terje Steinsund

90102076

terje@steinsund.com

Salarøyvegen 351, 9100 Kvaløysletta

        

Terje Natland

53481322 – 99574121

terje.natland@kvinnherad.kommune.no

terje.natland@knett.no

Pb. 22, 5486 Rosendal

 

Robert Gill

90935352

robert.gill@essilor.no

Skjerpholtveien 21c, Pb 9094, 3006 Drammen

Varamedlemmer

Eva Solli

90093077

evs.solli@orkdal.kommune.no

ariso3@online.no

Torvgt. 21, 7332 Løkken Verk

 

Terje Bjugan

41557163

tebjugan@online.no

Støa, 7718 Steinkjer

Avlsrådsleder

Terje Steinsund

90102076

terje@steinsund.com

Salarøyvegen 351, 9100 Kvaløysletta

Avlsrådsmedlemmer

Marianne Ø. Steenland

62480371 – 91105898

marianne@hundepensjonat.net

Strømsås Gård, Rute 601, 2500 Tynset

 

Thomas Engh

90804908

 thomasengh71@gmail.com

Langhaugveien 11, 3580 Geilo

 

Ole Ivar Frømyr

35011820 – 91746470

oifromyr@gmail.com

Bjønndalsveien 54, 3697 Tuddal

 

Lars Ketil Lysberg

97790119

lars.lysberg@ntebb.no

Vinje, 7760 Snåsa

Webansvarlige

Jim-Tore Klingenberg

47915866

webansvarlig@pointer.no

Bølerskrenten 4, 0691 Oslo

 

Erlend Opdahl

98219360

erlendo@gmail.com

Grindbakken 36, 0764 Oslo

Sponsoransvarlig

Terje Bjugan

41557163

tebjugan@online.no

Støa, 7718 Steinkjer

 

Regnskapsfører

Unni Bakke

93043439

unni-ba@online.no

Nedre Rælingsvei 362, 2008 Fjerdingby

Redaktør Fuglehunden

Eva Bente Lindseth

91386082

npk-red@live.no

Hexebergveien 322, 2016 Frogner

Materialforvalter

Håvard Otto Rudi

90064231

horudi@online.no

Sagdalvegen 337, 2672 Sel

Distriktsrepresentanter:

       

Østfold

Per Dahle

94839950

pe-dahle@online.no

dr-ostfold@pointer.no

Tiurveien 1, 1640 Råde

Oslo/Akershus

Øystein Dahl

45423223

hogdaliamail.com

dr-oa@pointer.no

Violveien 3 B, 1487 Hakadal

Hedmark/Oppland

Bente Bergersen

90405250

bente.bergersen@mail.com

dr-hedopp@pointer.no

Korsrudlinna 213, 2730 Lunner

Buskerud/Vestfold

Thomas Engh

90804908

thomasengh71@gmail.com

dr-buskerudvestfold@pointer.no

Postboks 6, 3581 Geilo

Agder/Telemark

Ingrid Margrethe Bjåen

47051947

Ingrid_margrethe@hotmail.com

dr-agdertelemark@pointer.no

Bjåen, 4755 Hovden i Setesdal

Vestlandet Sør

Kjetil Olsen

99446840

pointerolsen@hotmail.com

dr-vestlandetsor@pointer.no

Brucehagen 1, 5750 Odda

Vestlandet Nord

Ole Frøland

41313575

 ole@aalesund-dyreklinikk.no

dr-vestlandetnord@pointer.no

Hankane, 6020 Ålesund

Trøndelag

Terje Nordheim

92812144

terje@myrteigen.com

dr-trondelag@pointer.no

Bakkehellet 10, 7037 Trondheim

Nordland

Snorre Nicolaisen

95844052

dr-nordland@pointer.no

Halsmoveien 8, 8663 Mosjøen

Troms/Finnmark

Inger-Lill Løkås Pedersen

41675716

inger-lill@nordtroms.net

dr-tromsfinnmark@pointer.no

Goppa 20, 9152 Sørkjosen

 

                                                              

                                                                                                                   

Lover for Norsk Pointerklub stiftet 28.11.1907

Vedtatt av representantskapsmøtet den 05.05. 2013 med senere endringer, senest av ……………………

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 15.05. 2013

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Pointerklub, forkortes til NPK.  Klubben er en raseklubb som omfatter rasen pointer, NPK har det kynologiske ansvaret  for rasen i Norge.

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NPK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av pointeren. NPK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. NPK skal videre arbeide for å ivareta og utvikle pointerens allsidighet, herunder ivareta dens kvaliteter på høyfjell, lavland og skog.

Dette søkes oppnådd ved:

• råd og veiledning i avlsspørsmål
rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
• utarbeidelse av norske kommentarer til rasestandarden
• valpeformidling
• utstillinger og unghundfremvisninger
• fuglehundprøver
• kåring av elitehunder
• møter, tidsskrifter, sirkulærer samt aktiv og oppdatert nettjeneste for medlemmene
• å bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer.
• å arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
• å ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

• medlemstreff (nasjonale pointertreff med utstillinger, teori, konkurranser, etc)

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Representantskapsmøte

- Ekstraordinært representantskapsmøte

- Styre

- Valgkomite

- Distrikt

Kap. 2. Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til appellutvalget i NKK.

Styret kan foreslå for representantskapsmøtet å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i særlig grad har markert seg i forhold til klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes gjennom styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i styret, skal saken behandles på først kommende representantskapsmøte. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke og/eller formål. Disse tildeles klubbens gullmerke.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens representantskapsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NKPs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NPK, FKF og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7. Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

Kap. 3. Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er representantskapsmøtet som avholdes hvert år innen 15. mai.

Representantskapsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), utnevnelse av æresmedlem (som krever 2/3 flertall og det voteres uten debatt) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett har de valgte distriktsrepresentanter(DR) med stemmetall etter antall medlemmer i distriktet, slik at hver påbegynt 25- tjuefem medlemmer pr.31. desember siste år, utgjør 1-en stemme.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år representantskapsmøtet avholdes har møterett på representantskapsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Fullmakter kan kun brukes av distriktsrepresentanter, og hver DR har kun anledning til å benytte     1-en fullmakt.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt.

Distriktsrepresentasjon (DR)

Styret inndeler etter rammer, opptrukket av representantskapsmøte, landet i regionale distrikter. Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå styret lokalt ved å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre.

Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med DR som leder. DR har møterett i representantskapsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 4 år. Kandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget organiseres av styret og gjennomføres på demokratisk vis i lokalt distriktsmøte, minimum 4 uker før klubbens ordinære representantskapsmøte. Distriktsrepresentantene skal sende distriktregnskap med bilag til klubbens regnskapsfører per 31.12. innen 01.02.                                  

I forbindelse med representantskapsmøtet skal distriktsrepresentantene møtes i forkant, for å gå gjennom dagsorden og de saker som legges frem på representantskapsmøtet. Under denne konferansen rapporterer den enkelte DR om økonomi og aktiviteter som er gjennomført innenfor distriktet. DR legger videre frem planer for virksomheten i sitt distrikt kommende år.      

På klubbens representantskapsmøte, og ekstraordinært representantskapsmøte, kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Dato for representantskapsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært representantskapsmøte med minst 4 ukers frist.     Innkallingen kan sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad, eller kan publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver

Representantskapsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne fullmakter, godkjenne innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning.

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av representantskapsmøtet.

g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år.

h) Velge:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 1 år

- Tre styremedlemmer for 2 år

- To varamedlemmer for 1 år

Av styremedlemmene er tre, respektive to, på valg annet hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret konstituerer seg selv.

- Revisor velges for 2 år, vararevisor 1år.

- Valgkomite med leder og to medlemmer for 3 år, samt en vararepresentant for 1 år.

- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, også ved valg.

- Oppretter representantskapsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan representantskapsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv, uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis representantskapsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, også ved valg.

Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer deltar på møtet. I styret stemmes det åpent, og beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av innstilling til æresmedlem (som krever 2/3 flertall).

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er og:

- Lede klubben mellom representantskapsmøtene.

- Avholde ordinært representantskapsmøte.

- Drive klubben i samsvar med klubbens formål

- Gjennomføre beslutninger truffet av representantskapsmøtet.

- Oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør

- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

Kap. 5 Representantskapsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, samt ett varamedlem. Valget skjer for 3 år av gangen, og medlem kan ikke gjenvelges. Ett nytt medlem av valgkomiteen velges hvert år. Valgkomiteens leder er person som er på valg. Varamedlem velges for 1 år. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til representantskapsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6. Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av representantskapsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke representantskapsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

Underkategorier

 
 
 
Er du medlem av Norsk pointerklub og har noe du ønsker å kjøpe eller selge kan du legge det inn her. Du kan kontakte din distriktsrepresentant eller administrator her: E-post  
Er du medlem av Norsk pointerklub og har noe du ønsker å kjøpe eller selge kan du legge det inn her. Du kan kontakte din distriktsrepresentant eller administrator her: Kjøp og salg ansvarlig 

Side 3 av 3

Våre sponsorer