NY FORLØPIG DATO !! RS 2020

På styremøte Onsdag 18.03.2020 ble følgende vedtak fattet: 
RS utsettes og foreløpig forslag er å prøve RS gjennomført en dag ifm  Midt-Norsk Pointertreff på Hageseter. Rundt 28 juni.  Om dette lar seg gjennomføre evalueres forløpende og i tråd med de føringer som gis av styresmaktene,  NKK og FKF 


Innkalling til ordinært representenskapsmøte for Norsk Pointerklub søndag 10.mai klokken 10.00 på Garder kurs og konferansesenter, Gardermoen.

Saksliste:

1. Valg av to representanter til å godkjenne eventuelle fullmakter

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Valg av to representanter til å underskrive protokoll

5. Styrets årsberetning for 2019

6. Avlsrådets årsberetning for 2019

7. Regnskap for 2019

8. Revisors beretning

9. Innkomne saker /saker fra styret

10. Aktivitetsplan 2020

11. Budsjett 2020

12. Fastsettelse av kontingent for 2021

13. Valg

14. Hedersbevisninger/utmerkelser

 

Forslag til saker som ønskes behandlet i Ordinært Representantskapsmøte sendes leder@pointer.no, og må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato, altså innen 14.mars.

All avstemning ved Ordinært Representskapsmøte går via Distriktsrepresentantene.

Alle medlemmer er berettiget til å delta på OR, og er hjertelig velkommen.

 

14.01.2020 Sven-Tore Kittilsen, leder NPK

garder